Privacy Statement De Wasstraat

Algemene informatie

De Wasstraat Gouda BV hecht veel waarden aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Identiteitsgegevens

De gegevens op dit platform worden verwerkt in opdracht van De Wasstraat Gouda BV, kantoorhoudend te 2800 AB, Gouda, aan de Postbus 82.Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
De doeleinden die ten grondslag liggen aan de verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

  • u voorzien van producten die wij aanbieden
  • het verder personaliseren en relevanter maken van het aanbod
  • het eenvoudig communiceren met u, bijvoorbeeld informeren over uw account, beveiligingsupdates en productinformatie
  • het tonen van relevantere advertenties middels derden

De rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Eventuele gevolgen voor niet verstrekken van persoonsgegevens
Indien wij geen toestemming ontvangen van u voor het verstrekken van persoonsgegevens zal de prestatie en werking van een of meerdere bij punt 2 genoemde doeleinden mogelijk verminderen of verslechteren.

Duur van opslag

Wij beheren onderstaande persoonsgegevens van u en bewaren deze voor een bepaalde periode. Deze opslagduur staat per verwerking vermeld.

verwerkingopslag
Naam (Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam)  7 jaar
E-mailadres 7 jaar

Recht op inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

U bent ten allen tijde vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft dat er onrechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgesprongen. Een andere reden kan zijn dat u een of meerdere van bovengenoemde rechten niet kunt uitvoeren doordat de organisatie achter dit platform hier geen medewerking in verleend. Het liefst ontvangen wij natuurlijk eerst zelf deze klachten, neem hiervoor gerust contact met ons op. Mocht dit niet gewenst zijn, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven en direct mailings.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Recht op intrekken toestemming tot verwerking gegevens

Nadat u toestemming heeft verleend aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door onze organisatie in te lichten over deze wens waarna wij actie zullen ondernemen.
Is er sprake van profiling? De door ons verzamelde persoonsgegevens worden niet ingezet ten behoeve van zogenaamde profiling op het platform.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld.
Met cookies kunnen wij (indien van toepassing) onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; op interessante gebaseerde advertenties aanbieden; fraude tegengaan; analyseren hoe onze website en online services presteren.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

Wij verzamelen wel geautomatiseerd gegevens van bezoekers aan dit platform.

Beveiligingsniveau

Op dit platform is wel SSL ingericht die zorgt voor een beveiligde verbinding. Het niveau van deze beveiliging is Domein validatie.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Er is geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat schriftelijk naar Postbus 82, 2800 AB Gouda, of per mail naar info@dewasstraatgouda.nl.